Terms and Conditions | SalesDialers

Mga Tuntunin at Kundisyon.

1.0 Mga Serbisyo na ibinigay ng SalesDialers.com.

1.1       Software Services.  SalesDialers.com. magbibigay ng programang pamamahala ng software ng customer na relasyon sa Kumpanya na tinatawag na SalesDialers.com CRM. SalesDialers.com. ay magsasagawa ng mga patuloy na pagpapabuti at pagbabago sa SalesDialers.com CRM. Ang Kumpanya ay makakatanggap ng mga libreng software update.

1.2       Serbisyo ng Telepono.  SalesDialers.com. magbibigay ng access at paggamit ng Kumpanya ng SalesDialers.com Dialers. Ang Dialer ng SalesDialers.com ay nagbibigay-daan sa Kumpanya na gumawa ng iba't ibang mga paraan ng pag-dial kabilang ang Automated, Power, at Predictive dialing. SalesDialers.com. ay mapanatili at pangasiwaan ang mga server ng pag-dial sa secure na lokasyon ng SalesDialers.com.

1.3       Teknikal na Suporta.  SalesDialers.com. magbibigay ng teknikal na suporta sa alinman sa mga empleyado ng Kumpanya. Available ang mga oras ng teknikal na suporta mula 8:00 AM hanggang 5:00 PM EST Lunes hanggang Biyernes.

2.0 Mga Responsibilidad at Mga Kinakailangan ng Kumpanya

2.1       Uri ng Mga Computer.  Ang SalesDialers.com CRM software ay dinisenyo upang magtrabaho sa Microsoft Windows 2000, XP, at Vista Operating system. Kailangan ng Kumpanya na ialay ang isang computer upang magsilbi bilang database server computer. Ang mga computer ay dapat magkaroon ng isang minimum na 512 MHz RAM, 1 GHz CPU, at 20 Gig hard drive.

2.2       Telephone Lines.  Kailangan ng Kumpanya na magbigay ng isang linya ng telepono at serbisyo na gagamitin para sa bawat koneksyon sa SalesDialers.com Dialer. Gagamitin ng Kumpanya ang linya upang mag-dial sa aming SalesDialers.com Dialer.

2.3       High Speed Internet Service.  Kailangan ng Kumpanya na magbigay ng mataas na bilis ng serbisyo sa Internet (DSL, Cable, o T1) sa bawat computer gamit ang SalesDialers.com CRM.

2.5       Caller ID.  Kailangan ng Kumpanya na magbigay ng libreng 800 numero o iba pang wastong numero ng telepono na gagamitin bilang caller id kapag gumagamit ng SalesDialers.com Dialer. Ang id ng tumatawag na ito ay ipapakita habang ang gumagamit ay tumatawag sa SalesDialers.com Dialer. Ang SalesDialers.com ay hindi mananagot para sa anumang ID spoofing na ginagamit sa aming Power Dialer.

2.6       Mga Regulasyon ng Telemarketing.  Ipinagpapalagay ng Kumpanya ang lahat ng pananagutan at responsibilidad para sa pagpapatakbo ng aming Mga Produkto sa anumang mga batas na pederal, estado, o lokal na nauukol sa paggamit ng Awtomatiko, Kapangyarihan, o Mapanghula na Mga Dialer. Alam ng Kumpanya na maaaring limitahan ng mga limitasyon ang mga commercial solicitations at / o paghahatid ng mga naunang naitala na mga mensahe sa telepono sa mga tahanan at mga negosyo nang walang paunang pahintulot ng tinatawag na partido. Ang paglabag sa anumang naturang mga batas ay maaaring magresulta sa mga makabuluhang parusa at iba pang mga parusa. Ang anumang Kumpanya na nagbabalak na gamitin ang produktong ito para sa mga layunin ng paghingi (direktang marketing, telemarketing, atbp.) Ay dapat kumunsulta sa kanilang sariling payo, bago gamitin ang mga serbisyong ito, upang matukoy ang lawak ng mga pinahihintulutang aktibidad na pang-aapi. Sumasang-ayon ang Kumpanya na gamitin ang produktong ito alinsunod sa lahat ng mga legal na kinakailangan. SalesDialers.com. ay hindi mananagot sa anumang iligal na paggamit ng mga serbisyo nito. Ang Company ay INDEMNIFY, DEFEND, AT HINDI SalesDialers.com. hindi makasasama sa at laban sa anumang mga pananagutan, claim, reklamo, gastos (kabilang ang mga bayad sa abugado) at mga gastos na nagmumula sa paggamit ng Kumpanya ng sistema o software. Bilang karagdagan, ang Kumpanya ay responsable para sa lahat ng mga kinakailangan sa seguro, buwis, at lisensya. Ang kumpanya ay hahawak sa SalesDialers.com. hindi nakakapinsala sa anumang paglilitis o pag-angkin laban sa Kumpanya para sa anumang kadahilanan.

3.0 Mga Bayad

3.1       Buwanang Serbisyo. SalesDialers.com. sisingilin ang nalalapat na buwanang bayarin sa serbisyo ng Kumpanya batay sa naka-attach na nakumpletong Form ng Order. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng impormasyon sa Form ng Order, pinahihintulutan ng Kumpanya ang mga naturang bayad na sisingilin sa credit card ng Kumpanya. Ang hiniling na mga pagbabago sa Form ng Order ay sasailalim sa pag-apruba ng SalesDialers.com. Ang mga pagbabago sa Form ng Order ay maaaring magresulta sa isang pagtaas o pagbaba sa mga bayarin. Aang mga produkto ay awtomatikong nakatala bilang isang subscription maliban kung partikular na bumili ng isang pay bilang pumunta ka ng produkto o nakasaad kung hindi man.

3.2       Paraan ng Pagbayad.  Tulad ng nakalagay sa Form ng Order, SalesDialers.com. sisingilin ng Kumpanya ang buwanang bayad sa serbisyo sa pamamagitan ng pamamaraan na nakalagay sa Form ng Order. Ang mga buwanang bayarin sa serbisyo ay dapat bayaran nang maaga. Upang magbigay ng patuloy na paggamit ng aming mga serbisyo, SalesDialers.com. ay awtomatikong sisingilin ang Kumpanya ng buwanang bayad sa serbisyo sa petsa ng pagsisimula ng anibersaryo ng Kumpanya. Kung sa anumang dahilan, ang SalesDialers.com. ay hindi maproseso ang pagbabayad, SalesDialers.com. ay magbibigay ng paunawa sa Kumpanya at, kung hindi makapagpapagaling sa limang (5) araw, maaari, bilang karagdagan sa anumang iba pang magagamit na mga remedyo para sa paglabag, isuspinde ang mga serbisyo at paggamit ng software sa Kumpanya hanggang sa ang pagbabayad ay ginawa. Ang mga refund ay hindi ibibigay para sa buwanang bayarin sa serbisyo.

3.4       Bayad sa Pagbabago.  Ang mga Bayad na nakalagay sa nakalakip na Form ng Order ay maaaring magbago. Ang lahat ng mga Form ng Order ay pinararangalan sa presyo ng kontrata para sa termino ng Kasunduan na napapailalim sa anumang binagong (nadagdagan) na bayad na nagreresulta mula sa mga aprubadong pagbabago sa Form ng Order at / o profile na hiniling ng Kumpanya. Gayunpaman, ang anumang mga pag-renew ng Form ng Order ay awtomatikong magiging sa mga bagong rate. SalesDialers.com. ay aabisuhan ang Kumpanya ng anumang naaangkop na mga pagbabago sa rate ng hindi bababa sa animnapung (60) araw bago ang petsa ng pag-renew.

3.5       Nonpayment.  Sa kaganapan ng hindi pagbabayad, SalesDialers.com. Inilalaan ang karapatan na suspindihin o tapusin ang account hanggang sa bayaran ang naturang mga singil. Maaari ring singilin ang interes sa mga balanse na hindi nabayarang higit sa tatlumpung (30) araw, kung saan ang mga singil sa interes ay maipon mula sa huling araw ng pahayag na panahon tungkol sa anumang di-bayad na invoice. Kung ang hindi pagbabayad ay hindi gumaling sa loob ng tatlumpung (30) araw ng paunawa ng hindi pagbabayad, SalesDialers.com. maaaring tapusin ang Kasunduang ito para sa materyal na paglabag.

4.0 Pagkansela

4.1 Pagkansela. Maaari mong kanselahin ang iyong Subscription sa anumang oras. Pakitandaan na kailangan mo kanselahin ang iyong Subscription bago ito renews para sa isang kasunod na buwan upang maiwasan ang sinisingil para sa subscription fee sa susunod na buwan. Kung kanselahin mo ang iyong Subscription, ang pagkansela ay magiging epektibo sa dulo ng panahon ng nakaraang buwanang Subscription. Ang lahat ng mga pagkansela ay kailangang isumite sa sulat accounting@salesdialers.com, sa pamamagitan ng iyong dialer account, o sa pamamagitan ng iyong portal ng pagsingil.

4.2 Mga refund. Tanging ang produkto ng PowerDialer CRM ay karapat-dapat para sa refund, at tanging sa panahon ng tinukoy na takdang panahon. SalesDialers.com magbibigay ng refund kung ang isang pagkansela ay ibinigay sa loob ng 48 oras (kabilang ang mga katapusan ng linggo at pista opisyal) ng iyong order o petsa ng pag-renew. Lahat ng iba pang Subscription at Pay bilang Pumunta ka ng mga produkto kabilang ang, SalesDataList, RinglessMessages, VoiceBlast, Mobile Data, FSBO at Ang expired na, at AgentCircleProspecting ay hindi refundable at hindi maaaring ilipat.

4.3 Mga paglilipat. Ang mga pondo para sa isang produkto ay hindi maaaring gamitin para sa isang iba't ibang mga produkto, ibig sabihin, hindi mo magagamit ang $ 109 na iyong binayaran para sa PowerDialer CRM patungo sa isang SalesDataList na subscription. Gayundin, hindi maaaring ilipat ang mga pondo sa pagitan ng mga account. Halimbawa, ang mga pondo mula sa isang VoiceBlast account ay hindi maaaring mailipat sa ibang customer o account.

5.0 Term

Ang Kataga ng Kasunduang ito ay para sa bilang ng mga buwan na tinukoy sa Form ng Order. Kung ang mga buwan ay hindi tinukoy, ang termino ng Kasunduang ito ay nasa isang buwan-sa-buwang batayan.

6.0 Pagbabayad-pinsala

Sumasang-ayon ang Kompanya na magbayad ng anumang pinsala o gastos na natamo ng SalesDialers.com, kabilang ang mga bayarin at gastos ng abugado, na nagreresulta mula sa mga claim na dinala ng iba pang mga partido tungkol sa paggamit ng SalesDialers.com. mga serbisyo o dahil sa isang paglabag sa mga Tuntunin at Kundisyon. Ang probisyon na ito ay makaliligtas sa Term ng Kasunduang ito.

7.0 Limitasyon ng Pananagutan

SA WALANG EVENT AY SalesDialers.com. O ANG MGA AGENT NA NAGBABAGO PARA SA ANUMANG PINSALA NA NAGPAPATULO NG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO, PAGHAHANDA, KOMUNIKASYON, O KAHULUGAN NG SISTEMA NG COMPUTER. SA WALANG EVENT AY SalesDialers.com. O ANG MGA AGENTO NA NAGBABAGO PARA SA ANUMANG MGA NAGBABAGO, ESPESYAL, NAGKATAON, O IBA PANG PINSALA KABILANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGKAWALA NG NEGOSYO, MGA KINABUKASAN, NANGUNGUNANG O DATA O ANG BAYAD NG IBA PANG SERBISYO.

8.0 Miscellaneous

Ang Kumpanya at SalesDialers.com. ay mga independiyenteng kontratista, at walang kaugnayan sa ahensiya, pakikipagtulungan, joint venture, empleyado-tagapag-empleyo, o franchiser-franchisee ang sinadya o nilikha ng Kasunduang ito. Ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay pamamahalaan at ipakahulugan ayon sa mga batas ng Estado ng New Hampshire. Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay ipinahayag na walang bisa o hindi maipapatupad ng anumang awtoridad ng panghukuman o administratibo, ang bisa ng anumang iba pang mga probisyon at ng buong Kasunduan ay hindi maaapektuhan sa gayon. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Kasunduang ito ay hindi maaaring susugan nang walang apirmatibong paunang nakasulat na pahintulot ng parehong partido. Walang waiver ng anumang default sa pagganap ng Kasunduang ito sa pamamagitan ng alinmang partido, o pagwawaksi ng anumang paglabag o isang serye ng mga paglabag sa alinman sa mga tuntunin, tipanan o kondisyon ng Kasunduang ito ay bumubuo ng isang pagwawaksi ng anumang kasunod na paglabag o isang pagtalikdan ng mga naturang termino , tipan, o kondisyon. Ang mga pamagat dito ay para sa kaginhawaan ng sanggunian lamang at hindi dapat isaalang-alang sa anumang pagpapakahulugan ng Kasunduang ito. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon at ang Order Form ay naglalarawan ng buong Kasunduan sa pagitan ng SalesDialers.com. at ang Company at supersede anumang iba pang mga pandiwang o nakasulat na kasunduan tungkol sa paksa ng Kasunduang ito. Ang Kasunduang ito ay dapat makaligtas sa anumang pagbabago sa pagmamay-ari ng Kumpanya.

May mga katanungan tungkol sa aming online na dialer o iba pang mga tool sa pagbebenta?
Mayroon kaming mga sagot na magpapadala sa iyo, "Wow, medyo cool na."

tlTagalog
en_USEnglish hi_INहिन्दी urاردو es_MXEspañol de México tlTagalog

I-pin ito sa Pinterest

Ibahagi ito